ASTS Organisation

ASTS Organisation from 2015 to 2017
 

 

Council Members
 
Prof Jiangtao Xi President
Prof Huijun Li Secretary General
Prof Zhengyi Jiang Vice President
Ms Kelly Lu Vice President
Prof Xianqin Qu Vice President
Prof Chuangong Ren Vice President
Dr Huaizhong Li Vice President
Prof Zhaoyang Dong Vice President
Mr Daniel Desheng Lin Vice President
Prof Xiaofang Zhou Vice President, Queensland ASTS President
Prof Xungai Wang Vice President, Victoria ASTS President
Prof Yonghong Wu Vice President, Western Australia ASTS President
Dr Jing Guan Vice President, Beijing ASTS President
Dr Weiyuan Wang Vice President, President of Western China ASTS
Ms Bo Dong Vice President, President of Northern China ASTS
Dr Hang Zhou Treasurer
Mr Dix Jia Director, Industry
Mr Yi Jin Director, Commerce and Law
Ms Anna Gao Director, Propaganda and Public Relations
Dr Lujia Wu Director, Biomedicine
Mr Victor Jiang Director, Commercial Outreach
Dr Yifei Dong Director, E-commerce
Mr Min Bai Director, Information Technology
Dr Yi Ji Director, Innovation
Ms Jing Zhu Assistant Treasurer
 
Board Members
 
Prof Junhong Sun (Chair)
Mr Hongbo Ni  
Dr Fan Jiang  
Prof Jesse Jin  
Prof Liangchi Zhang  
Prof Chengqi Zhang  
Prof Shilu Tong  
Prof Jun Wang  
 
Advisory Board Members
 
Prof Shixue Dou Honorary President
Prof Chao Zhang  
Prof Yihuai Gao  
Prof Xufeng Huang  
Prof Jie Lu  
Prof Huizhong Shen  
Dr David Tien  
Dr Shane Li  
Dr Huiquan Bi  
Mr Ping Zhang